Algemene voorwaarden

Askové solutions: Kunststof Industrie and Milieutechniek

Algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden van Askové Kunststof Industrie B.V., statutair gevestigd te Heeswijk-Dinther en kantoorhoudende te Veghel aan de Leeuwenhoeckweg 3 en Askové Milieutechniek B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Veghel aan de Leeuwenhoeckweg 3 gedeponeerd onder nummer 199/92, d.d. 12-06-1992. Hiermede komen de voorw. ged. onder nr. 332/87 te vervallen.

Inhoudsopgave

 • Algemeen
 • Offertes
 • Prijzen
 • Betaling
 • Levertijd
 • Opslag
 • Montage
 • Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
 • Levering, risico-overgang en vervoer
 • Ontbinding
 • Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
 • Doorverkoop en natrekking
 • Garantie
 • Reclames
 • Aansprakelijkheid
 • Aanneming van werk
 • Geschillen
 • Depot

Art. I Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Askové Kunststof Industrie B.V. en/of Askové Milieutechniek B.V., hierna te noemen: Askové, gedane offertes en op alle door Askové gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken alsmede op aanneming van werk. Afwijkende bedingen binden Askové slechts na schriftelijke akkoordbevindingen harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 2. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Askové niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen.

Art. II Offertes

 1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Askové het recht dat aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Askové’s medewerkers binden Askové slechts indien zij door Askové schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Door Askové aan de wederpartij bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. Alle rechten van door of via Askové tot stand gekomen aanbiedingen, berekeningen, modellen, artistieke en technische ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij Askové.
 5. Door Askové verstrekte aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door of via Askové tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden, blijven onvervreemdbaar eigendom van Askové en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld dan wel op andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van Askové.
 6. Indien de wederpartij uitdrukkelijk daarom verzoekt, kan de offerte vergezeld gaan van berekeningen, tekeningen, omschrijvingen, ontwerpen, calculaties, modellen, etc. een en ander in de ruimste zin. In dat geval zullen de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vergoeding van genoemde kosten betekent geen overname van rechten als hiervoor bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 7. Bescheiden als bedoeld in lid 4 van dit artikel moeten op eerste verzoek van Askové compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien de opdracht niet door de wederpartij aan Askové wordt verstrekt, moeten zij terstond aan Askové worden teruggegeven.

Art. III Prijzen

 1. Door Askové opgegeven prijzen c.q. aanneemsommen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, lonen, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren.
 2. Indien na de datum van de aanbieding één of meer van voornoemde prijsbepalende factoren wijziging ondergaan, is Askové gerechtigd de opgegeven prijs c.q. aanneemsom overeenkomstig te wijzigen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de opgegeven, c.q. overeengekomen aanneemsom niet begrepen de kosten van grond-, hei-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, timmer-, stucadoor-, schilder-, herstel-, of ander bouwkundig werk van welke aard ook, noch de kosten van aansluiting op het hoofdbuizennet der riolering, gas, water of het elektriciteitsnet. Evenmin zijn in de opgegeven c.q. overeengekomen aanneemsom begrepen de kosten van montage als bedoeld in artikel VII.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting. Alle prijzen zijn vrachtvrij afleveringsadres en inclusief de vrachtkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Voor leveringen van geringe waarde wordt door Askové een kostentoeslag doorberekend.

Art. IV Betaling

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Askové is te allen tijde gerechtigdvan de wederpartij een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen. Askové is tevens te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren.
 2. De wederpartij is verplicht de koopprijs of aanneemsom dan wel het deel daarvan als bedoeld in art. XVI lid 2 binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van Askové of op één harer giro- of bankrekeningen te voldoen.
 3. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van zaken en het Askové niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
 4. Voorschriften, van welke autoriteit ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken dan wel van het op te leveren of reeds opgeleverde werk verhinderen, laten de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
 5. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Askové niet tot verdere levering verplicht dan nadat op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 6. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Askové geleden en te lijden schade.
 7. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
 8. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het incassotarief zoals vastgelegd in het calculatieschema voor advocatendeclaraties.

Art. V Levertijd

 1. De overeengekomen levertijd gaat in wanneer de overeenkomst tot stand gekomen is, over alle technische details overeenstemming bereikt is en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Askové.
 2. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Askové derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Askové te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
 4. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Askové te harer keuze hetzij leveren op een door Askové te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Askové op schadevergoeding.

Art. VI Opslag

Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, is Askové, indien zij overgaat tot het (doen) opslaan van de zaken, bevoegd alle kosten en schade terzake van de opslag aan de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is verplicht in rekening gebrachte kosten en schade als vooromschreven contant aan Askové te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

Art. VII Montage

 1. Partijen kunnen nader overeenkomen dat Askové zorg zal dragen voor montage van het door haar (op-) geleverde tegen een alsdan of nader vast te stellen prijs.
 2. Reparatie aan bestaand oud materiaal, beschermingen voor gaten, luiken, riemen etc. zijn nimmer begrepen onder de verplichtingen tot montage.
 3. De wederpartij dient te zorgen voor sjouwershulp, smeer- en poetsmiddelen en benodigde verwarming en verlichting tijdens het uitvoeren van de montage. Het personeel van Askové zal gedurende de montagetijd het recht hebben gebruik te maken van de kantinefaciliteiten van de wederpartij, indien en voorzover bij de wederpartij dergelijke faciliteiten aanwezig zijn.

Art. VIII Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

 1. Indien Askové door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Askové na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Askové bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. Indien de duur van de verhindering meer beloopt dan 5 maanden, is ook Askové bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen.
 2. Indien Askové door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Askové door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

Art. IX Levering, risico-overgang en vervoer

 1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra zij op het door de wederpartij op of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar of elders door de wederpartij in ontvangst genomen zijn. Partijen kunnen bij afzonderlijke overeenkomst afwijken van het hiervoor bepaalde.
 2. Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Askové de wijze van vervoer.
 3. Indien vervoer der zaken voor risico van Askové is, sluit Askové een verzekering af ter dekking van het risico van breuk, verlies, vermissing, of diefstal der zaken tijdens het vervoer. In dat geval is de wederpartij verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; in geval zich een verzekerd evenement als hiervoor in de eerste zin bedoeld heeft voorgedaan, is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te laten maken, die eveneens onverwijld naar Askové moet worden verzonden, en zich terstond met Askové in verbinding te stellen.
 4. Askové is gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door te betalen, zij is niet gehouden tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is.

Art. X Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel IV wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en Askové met deze erkenning en derhalve met het verval van de ontbinding van rechtswege akkoord gaat.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Askové geleden schade.
 3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Askové gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Askové gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door Askové geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere werkzaamheden, leveringen en montage vooruitbetaling te eisen.

Art. XI Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Askové wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Askové zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding behoudt Askové zich de eigendom van de zaken eveneens voor indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten met dezelfde wederpartij krachtens welke Askové zaken heeft geleverd of zal leveren, danwel voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Askové naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, danwel voortvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Askové heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Askové heeft voldaan.
 2. Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Askové, in de eerste plaats toegerekend op de door Askové aan te wijzen verbintenis(sen), waarvan het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsbehoud niet geldt. Door of vanwege Askové aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij Askové uitdrukkelijk anders bepaalt.
 3. Askové is bevoegd het retentierecht uit te oefenen, zodat zij de afgifte van de zaken die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van haar opdracht onder zich heeft, mag opschorten, totdat haar opeisbare vorderingen terzake van de opdracht zijn voldaan.

Art. XII Doorverkoop en natrekking

 1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.
 2. Evenmin is de wederpartij bevoegd geleverde zaken, zolang deze nog niet volledig betaald zijn, op een zodanige wijze te plaatsen dat deze hun zelfstandigheid verliezen.
 3. De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel verbeurt te gunste van Askové een boete voor iedere handeling die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan twee maal het factuurbedrag, echter minimaal €50.000,= per handeling.
 4. Askové is bevoegd door een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Art. XIII Garantie

 1. Askové staat in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde werk c.q. van de door haar in het kader van het werk geleverde zaken in dier voege dat Askové geleverde zaken of onderdelen daarvan, die binnen 6 maanden na (op-)levering c.q. ingebruikneming van enig werk ten behoeve waarvan zij geleverd zijn, materiaal- of constructiefouten vertonen, zal vervangen mits het gebrek voor het verstrijken van de garantietermijn ter kennis van Askové is gebracht en desbetreffende zaken of onderdelen daarvan voor rekening en risico van de wederpartij aan Askové worden geretourneerd. De kosten van vervangende zaken c.q. onderdelen daarvan komen voor rekening van Askové. De in verband met vervanging te maken reis- en transportkosten, (de-)montagekosten en honoraria komen evenwel voor rekening van de wederpartij.
 2. Askové staat er niet voor in dat de door haar geleverde zaken c.q. het door haar vervaardigde werk geschikt is voor het doel waarvoor de wederpartij dit wil bestemmen, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt de garantie van Askové niet ten aanzien van onderdelen, installaties en andere zaken die niet door Askové vervaardigd zijn dochdoor Askové van een (toe-)leverancier betrokken zijn.
 4. Askové geeft geen garantie voor onderdelen, installaties en andere zaken die niet door Askové zijn gemonteerd noch voor onderdelen, installaties en andere zaken die door Askové zijn gemonteerd doch niet door haar zijn geleverd.
 5. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken in materialen of onderdelen voor het werk, waarvan het gebruik door of vanwege de wederpartij is voorgeschreven of aan Askové ter beschikking zijn gesteld alsmede zijn uitgesloten gebreken in het werk, die door het gebruik van materialen of onderdelen voornoemd zijn ontstaan. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijk gesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen of onderdelen zijn bestemd. Askové is op grond van haar garantieverplichting niet aansprakelijk indien een zaak niet naar behoren functioneert tengevolge van een gebrek in een door of namens de wederpartij voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze danwel van een fout in een door of namens de wederpartij ter beschikking gesteld advies. Askové sluit haar aansprakelijkheid terzake van bovenvermelde uitdrukkelijk uit.
 6. De garantieverplichting van Askové vervalt indien:
  • de wederpartij zelf wijzigingen in, reparatie en/of vervanging aan het werk verricht of door derden, anders dan door Askové aangewezen derden, laat verrichten, tenzij uitdrukkelijkanders is overeengekomen;
  • de wederpartij het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;
  • de wederpartij het geleverde op onoordeelkundig of onjuiste wijze gebruikt, behandelt of onderhoudt;
  • gebreken moeten worden toegeschreven aan omstandigheden van bijzondere aard, die Askové ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het werk in redelijkheid geachtmoet worden bij de aanvaarding c.q. uitvoering van de opdracht niet te hebben kunnen voorzien;
  • de wederpartij enige uit een overeenkomst van welke aard ook met Askové voortvloeiende verplichting niet nakomt. De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepalingen iet door de garantie van Askové worden gedekt, zullen aan de wederpartij tegen geldende tarieven in rekening gebracht worden.

Art. XIV Reclames

 1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Askové gedane of niet gedane werkzaamheden of leveringen of op Askové’s fakturen, moeten bij Askové schriftelijk worden ingediend, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Askové in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht(en) na te trekken.
 2. Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Askové. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet deerkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken -tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- in ongeschonden staat in de originele verpakking aan Askové worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.

Art. XV Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in artikel XIII, is Askové niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover haar aansprakelijkheid terzake is verzekerd.
 2. Indien de wederpartij Askové aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe dan ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Askové uit eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken c.q. het geleverde werk op verantwoorde wijze heeft behandeld.
 3. Indien de wederpartij zaken c.q. werken, waaromtrent Askové hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht Askové te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Askové aan de wederpartij geleverde zaken.
 4. De wederpartij is gehouden Askové te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Askové mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, welke aan Askové door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
 5. Askové is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen de vertraging in de oplevering van het werk.
 6. In alle gevallen waarin Askové een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen Askové’s eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

Art. XVI Aanneming van werk

Naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor aanneming van werk, montage daaronder begrepen, in het bijzonder de navolgende bepalingen. Indien en voorzover in de navolgende bepalingen wordt afgeweken van hetgeen is bepaald in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, geldt voor aanneming van werk hetgeen is neergelegd in de navolgende bepalingen met uitsluiting van hetgeen is bepaald in de overige bepalingen.

 1. Bij veranderingen in de opdracht zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk, inclusief daaraan verbonden ontwerp- en/of tekenwerk. De kosten van meer- en/of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht om te voldoen aan -niet voorziene- gewijzigde algemene veiligheidsvoorschriften en/of de voorschriften van energieleverende bedrijvenzullen worden verrekend.Askové heeft het recht de kosten welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken ontstaan, aan de wederpartij in rekening te brengen:
  • wanneer de werkzaamheden door afwijkende omstandigheden ten opzichte van die ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst buiten de schuld van Askové worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden;
  • wanneer overheidsvoorschriften met betrekking tot de opdracht of de werkzaamheden welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan Askové niet bekend konden zijn, van kracht worden.Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit lid bedoelde koste een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom ten gevolge heeft, heeft Askové, behoudens een eventuele verrekening van de omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering terzake van gemaakte kosten en gederfde winst.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal facturering door Askové van de voor de leverantie overeengekomen prijs als volgt plaats vinden:
  • 30% van de aannemingssom onmiddellijk na het tot stand komen van de overeenkomst;
  • 60% van de aannemingssom zodra het werk voor vervoer gereed staat;
  • 10% van de aannemingssom bij oplevering van het werk, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat het werk bij Askové voor vervoer gereed staat.De tweede termijn is eveneens verschuldigd indien tijdelijk niet met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen. Bij niet tijdige betaling van een termijn heeft Askové het recht de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is gevolgd.Onkosten voor rekening van Askové, welke door de wederpartij zijn voorgeschoten, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn.In geval van wijziging van één of meer van de prijsbepalende factoren als bedoeld in artikel III lid 1, zal elke van Askové uitgaande termijnfactuur op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast.
 3. De levertijd zal worden aangepast indien meer- en/of extra werk wordt opgedragen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Tenzij voor deze aanvullende opdracht(en) anders is overeengekomen, zal de levertijd overeenkomstig worden verlengd en/of op een afzonderlijke opleverdatum worden vastgesteld. Bij niet tijdige oplevering dient Askové schriftelijk ingebreke te worden gesteld.
 4. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien dit geheel bedrijfsvaardig aan de wederpartij ter beschikking is gesteld en aanvaard is. Het werk wordt geacht te zijn aanvaard indien en zodra de wederpartij zonder opneming te laten plaatshebben, aan Askové heeft bericht het werk voltooid te achten dan wel indien en zodra de wederpartij het werk of een gedeelte daarvan in gebruik neemt. Indien de wederpartij het werk niet aanvaardt, is hij gehouden aan Askové onder opgaaf van redenen hiervan schriftelijk mededeling te doen.
 5. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen -bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering- ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen ontstaat, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van Askové.

Art. XVII Geschillen

 1. Op alle met Askové gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, behoudens die ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht doorde bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch -onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen- tenzij de wederpartijbinnen één maand nadat Askové zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde rechter.

Art. XVIII Depot

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch op en treden in werking met ingang van 1 juli 1992. Zij vervangen vanaf die datum alle vroegere voorwaarden.